Vietnes sadaļas

     
Mūsu jaunatrastās sugas
Species found in Latvia by our team
 

Šīs vietnes veidotājiem paveicies uziet vairākas sēņu sugas (askusēnes, bekas, lapiņsēnes u.c.), kādas Latvijā iepriekš nebija konstatētas. Lai iepazītos sīkāk ar sugas atrašanas vēsturi Latvijā un mūsdienu priekšstatu par tās izplatību valstī, klikšķiniet uz attiecīgā galerijas attēla.


A. Askusēņu un želejveidīgo sēņu sugas

Šīs vietnes veidotāji ir pamanījuši vairākas Latvijā iepriekš nekonstatētas askusēnes un želejveidīgās bazīdijsēnes. Sākumā piederību sugai esam noteikuši pārsvarā ar pašu spēkiem, bet pēcāk vairākumam šo sugu, pateicoties Edgara Vimbas ieinteresētībai un atsaucībai, mūsu secinājumu pareizību ir pārbaudījuši un apstiprinājuši Latvijas vai Lietuvas profesionālie mikologi (galvenokārt - aplūkodami sporas ar spēcīgu mikroskopu). Viena no jaunatrastajām sugām (sakņkāta sovierbiella) ietilpst ģintī, no kuras Latvijā iepriekš nebija konstatēta itin neviena to pārstāvoša suga.

 


Sakņkāta soverbiella
Sowerbyella radiculata
Latvijā pirmo reizi pamanīta Tērvetes dabas parkā 2006.gadā
Paraugu atrada E.Mūkins, ģinti provizoriski noteica Z.Mūkina,
sugu provizoriski noteica E.Vimba, bet apstiprināja E.Kutorga

Kelē rumpucis
Helvella queletii
Latvijā pirmoreiz atrasts Baldones ziemeļu nomalē 2004.gadā
Paraugus atrada un vēlāk sugu provizoriski noteica Z.Mūkina,
apstiprināja E.Vimba. Vēlāk, iesp., ir uziets arī citos reģionos.

 Smadzeņveida receklene
Tremella encephala
Latvijā pirmo reizi atrasta Rīgā, Mežaparkā 2004.gadā
Paraugu atrada un sugu provizoriski noteica Z.Mūkina,
apstiprināja E.Vimba.

Rūsganā lāpstenīte
Spathularia rufa
Latvijā atrasta vienu reizi: Baldones tuvumā 2004.gadā
Paraugu atrada un sugu provizoriski noteica Z.Mūkina,
apstiprināja E.Kutorga.

 


Askusēne vēl bez latviskā nosaukuma
Immotthia atrograna
Latvijā pirmoreiz uzieta Siguldā 2016.g., tomēr fotoattēlos pamanīta tikai 2021.g. Atrada, uzņēma, sugu noteica E.Mūkins

B. Beku sugas, varietātes un formas

Šīs vietnes veidotāji ir pamanījuši arī vairākas Latvijā nekad agrāk nekonstatētas beku sugas, sugu varietātes vai formas. Diemžēl jaunatrasto beku piederību sugai (varietātei) ir nācies noteikt tikai ar pašu spēkiem, rūpīgi pētot atradumu ārējās pazīmes, jo beku sporas ir savstarpēji visai līdzīgas, bet piederības noteikšana pēc parauga izpētes molekulārā līmenī ir sarežģīta un dārga procedūra, kuru noorganizēt bijis ārpus mūsu iespējām. Tāpēc līdz šim mums ir izdevies noteikt sugu (varietāti) tikai daļai to jaunatrasto beku, kuras nebija piedēvējamas itin nevienai Latvijā jau zināmajai sugai.

 Grubuļainā samtbeka
Xerocomus pruinatus
Pirmo reizi atrasta Rīgā, Ziepniekkalna kapos 2010.g., turpat arī nākamajos gados, bet suga noteikta 2011.g.
Atrada E.Mūkins. Ka suga ir jauna Latvijai, konstatēja Z.Mūkina, bet konkrēto sugu vēlāk noteica E.Mūkins.
Bifeļādas samtbeka
Xerocomus bubalinus
Atrasta vairākviet Rīgā, Jelgavā, Līgatnē, Siguldā u.c. kopš 2004.g., tomēr suga droši noteikta tikai 2012.g.
Atrada Z.& E.Mūkini. Ka suga ir jauna Latvijai, atzina Z.Mūkina, bet konkrēto sugu vēlāk noteica E.Mūkins.
Neīstā bērzubeka
Leccinum pseudoscabrum
Pirmo reizi ievākta jauktā mežā pie Krimuldas 2010.g., bet suga droši noteikta pēc vēl citu eks.atrašanas tajā pašā vietā 2013.g.  Atrada un sugu noteica E.Mūkins.

Aizvien aktuāla ir sugas noteikšana vēl 4 bekām, kam ārējo pazīmju kopums neatbilst nevienai Latvijā pašlaik zināmai sugai (2 Boletus sp., Suillus sp., Xerocomus sp.).
Visai iespējams, ka viena suga ir Boletus impolitus (kurai latviskais nosaukums varētu būt "matētā beka"), taču joprojām neizdodas to atrast vēlreiz, lai papētītu rūpīgāk.Egļu baravikas dzeltenā forma
Boletus edulis f.citrina (syn. Boletus venturii)
Pirmo reizi atrasta pie Baldones ziemeļu robežas 2007.gadā.
Atrada un vēlāk sugu/formu noteica E.Mūkins.
Pārslainās bekas blāvā varietāte
Boletus luridiformis var.discolor
Manīta jau sen, taču atpazīta pēc šī atraduma Mālpilī 2010.g.
Atrada un vēlāk sugu/varietāti noteica E.Mūkins.

C. Lapiņsēņu un vēl citādu sēņu sugas

Šīs vietnes veidotāji ir pamanījuši arī sešas Latvijā iepriekš nekonstatētas lapiņsēņu sugas. Trijos gadījumos noteikt sugu ir palīdzējuši citi speciālisti.

 Rūgtā bērzlape
Russula amarissima
Vienīgo reizi atrasta Baldones novadā 2007.g.(1 eks.). Atrada un ģinti noteica Z.Mūkina, sugu - A.Amoliņš.
Dzeltenbrūnā negailene
Hygrophoropsis rufa
Vienīgo reizi atrasta Inčukalna novadā 2013.g.(2 eks.). Atrada, kā arī ģinti noteica E.Mūkins; sugu - I.Dāniele.
Lapsu sīkstenīte
Lentinellus vulpinus
Pirmo reizi atrasta Siguldas pilsētas teritorijā 2013.g.  Atrada un sugu noteica E.Mūkins (publiskoja 2018.g.).
 Kakao bārkstmale
Hebeloma laterinum
Vienīgo reizi uzieta Engures novadā 2016.g.(>10 eks.). Atrada E.Mūkins un I.Zupiņš. Sugu noteica I.Dāniele.
Vetšteina vītene
Marasmius wettsteinii
Domājams, manīta sen un daudz, bet piedēvēta Bujāra vītenei. Īstenā suga konstatēta 2018. gadā (E.Mūkins).
Konrada dižsardzene
Macrolepiota konradii
Vienīgo reizi atrasta Inčukalna novadā 2018.g.(1 eks.). Atrada un sugu noteica E.Mūkins.

Iespējams, ka esam atraduši vēl divas iepriekš nekonstatētas lapiņsēņu sugas:
visteni Tricholomopsis ornata un dzeltenpēdeni Chroogomphus fulmineus,
tomēr nav īstas pārliecības, ka abu atradumu sugas ir izdevies noteikt pareizi.

Bez tam esam atraduši arī Latvijā iepriekš nekonstatētu adateņsēni no vēršmēleņu ģints, kā arī uz koksnes klājeniski augošu sēni no vaskaiņu ģints.

 


Zilkāta vēršmēlene
Sarcodon glaucopus
Pirmo reizi atrasta Ķekavas novadā 2011.g. (>5 eks.).
Atrada E.Mūkins. Sugu vēlāk noteica 3 cilv. konsīlijs.
Rudā vaskaine
Peniophora rufa
Pirmo reizi uzieta uz Krimuldas/Siguldas nov. robežas 2017.g. janv. Gan atrada, gan sugu noteica E.Mūkins.

D. Svešiem pirmatradumiem noteiktas sugas

Esam noteikuši sugu dažām citu personu Latvijā pirmoreiz atrastām sēnēm, kad tas nav sekmējies ne pašam atradējam, ne citiem sēņu ekspertiem.

 Dzīslkāta beka*
Boletus projectellus / / Aureoboletus projectellus
Atnesa Dabas muzeja Sēņu dienu 2013 apmeklētāji. Pēc apskates Dabas muzejā sugu noteica E.Mūkins.
Apaļsporu bisīte
Gyromitra sphaerospora
Atrada Ainars Gaidis upītes gravā pie Ieriķiem 2017.g. Pēc apskates augšanas vietā sugu noteica E.Mūkins.
Diega (Oregonas) sēntiņa
Mycena oregonensis
Atrada Sēņu dienu 2020 ekspon.ievācēji pie Ieriķiem. Pēc ļoti detāliem foto sugu noteica E.Mūkins 2022.g..

* Tikmēr apgalvojums, ka, pat vairāk, viens no mums (E.M.) esot dzīslkāta bekas pats pirmais atradējs Latvijā (Edgara Vimbas grāmatā "Sēnes ir visur", 8.lpp.), ir kļūdains.

Vietnes sadaļas

 

Titullappuse